VOG-beleid VV GOMOS

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging zijn wij verplicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen.

Met ingang van 1 september 2015 voert GOMOS een VOG-beleid in. Het bestuur licht hierbij toe waarom een VOG-beleid van belang is, en wat we daaronder moeten verstaan.

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Uit deze verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, geeft aan dat we de veiligheid van de leden serieus nemen.

Waarom vragen sportverenigingen een VOG?

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie en andere vormen van
grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Is een VOG genoeg?

Misbruik kan helaas nooit 100 procent worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie. Andere maatregelen die we nemen, zijn bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon en het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders.

Welke acties worden uitgezet?

Het bestuur van V.V. GOMOS heeft op basis hiervan besloten tot de volgende acties:

• GOMOS vraagt een VOG-verklaring van het bestuur, en alle geledingen die in direct contact staan met de jeugd van GOMOS.
Denk hierbij aan de technische commissie, bestuur, trainers en leiders.
• GOMOS heeft een vertrouwenspersoon: een centraal aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen kinderen en anderen terecht met vragen die ze niet
gemakkelijk stellen of waarvan ze bang zijn dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.
• Vertrouwenscontactpersoon binnen GOMOS is mevrouw Esther Kruizinga. Op de site kun je zien hoe je in contact kan komen met de vertrouwenscontactpersoon. Zie daarvoor het kopje ‘vertrouwenspersoon’.
• Aannamebeleid, toevoegen aan het beleid/site: met elke nieuwe vrijwilliger voeren we een intakegesprek waarbij wij hem of haar wegwijs maken in de organisatie, onze normen en waarden weergeven en wijzen op de gedragsregels en deze toe mailen.
• De VOG contactpersoon namens het bestuur is Edwin Blokzijl.

Bestuur GOMOS

Lees hier de gedragsregels-begeleiders-vv GOMOS