Afgelopen ledenvergadering werden het bestuur en de leden gewezen op het feit dat de kascommissie volgens de statuten niet uit 2 leden, maar uit 3 leden moet bestaan. De kascommissie voor het huidige voetbalseizoen bestaat uit de heren B. Bazuin, E. Reusken en H. Koops. We zijn nog op zoek naar een reservelid, die tevens over één jaar als lid zitting wil nemen in de kascommissie.

De leden van de kascommissie doen (onder andere) onderzoek naar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging. Dit gebeurt onder andere door het inzien van de financiële stukken en het uitgebreid doornemen van het financiële verslag. De commissie brengt uiteindelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij secretaris Michaël Wiese. Dit kan persoonlijk, telefonisch (06 423 11 934) of per E-mail (mwiese@gomos.nl).

Bestuur v.v. GOMOS