Hierbij de agenda van de Algemene Ledenvergadering (woensdag 25 oktober)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 26 oktober 2016
 5. Jaarverslag 2016/2017 van de secreataris en van het jeugdbestuur 
 6. Financieel verslag 2016/2017
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2017/2018
 10. PAUZE
 11. Terugblik 2016/2017 en plannen 2017/2018
 12. GOMOS GROEIT/miniveld en ontwikkeling accommodatie 
 13. Vrijwilligers en de toekomst
 14. Bestuursverkiezingen
 15. Huldigingen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting